Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Obecné zastupiteľstvo

Volebné obdobie 2022-2026

Zástupca starostu: Peter Halaša
Poslanci: Rastislav Zajíček, Martin Halaša, Ing. Peter Martinák, Pavol Kemka, Bc. Dominika Špačková, Tomáš Daniš

Trocha legislatívy...

V zmysle zákona SNR č. 369 Zb. obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.

Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou starostu obce, s funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený, alebo ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.
Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo v rozmedzí od 9 do 60; ak ide o obec s počtom obyvateľov menej ako 40, je potrebných najmenej päť poslancov obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet, schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa uznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. b) a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. c), e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, g) uznášať sa na nariadeniach, h) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra, ch) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.), i) zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov), j) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, k) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, l) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.

História samosprávy

Zástupca starostu: Peter Halaša (SNS)
Poslanci: Rastislav Zajíček (NEKA), Martin Halaša (NEKA), Ing. Peter Martinák (NEKA), Pavol Kemka (SNS), Bc. Dominika Špačková (SNS), Tomáš Daniš (SNS)

Zástupca starostu: Marcela Rábarová (NEKA)
Poslanci: Mgr. Vladimír Fandel (KDH), Peter Halaša (NEKA), Pavol Kemka (SMER-SD), Mgr. Marianna Kumančíková (NEKA), Michal Petrovič (SMER-SD), Rastislav Zajíček (SMER-SD)

Zástupca starostky: Anna Balažovičová
Poslanci: Ing. Mária Klukavá, Ing. Marián Novák, Ing. Marek Orság, Mgr. Katarína Malovcová, Marcela Rábarová, Alžbeta Šikulová

Zástupca starostky: Ing. Marek Orság
Poslanci: Ing. Vojtech Blaško, Ing. Marián Novák, Mária Kumančíková, Mgr. Miroslav Sobota, Ing. Gabriela Lanáková, Ing. Jana Matejová

Zástupca starostky: Mgr. Miroslav Sobota
Poslanci: RNDr. Pavel Slámka, Mária Hanicová, Bc. Jana Hurbanová, Peter Sirotňák, Emil Klukavý, Ivan Klementovič,

Zástupca starostky: Jozef Machala
Poslanci: Eva Horváthová, Vladimír Opálek, Jozef Kráľovič, Ľubomír Kumančík, Eugen Kidoň, Emil Klukavý

Zástupca starostky: Jozef Machala
Poslanci: Oľga Balažovičová, Margita Anettová, Michal Petrovič, Alžbeta Šikulová, Milan Číž, Ing. Marián Lanák, Vladimír Opálek, Libor Kollarovič, Ľubomír Kumančík, Jozef Kráľovič

Zástupca starostky: Jozef Machala
Poslanci: Oľga Balažovičová, Margita Anettová, Michal Petrovič, Jozef Kráľovič, Vladimír Opálek, Dušan Krajčovič, Ľubomír Kumančík, Vincent Orzság, Mária Balažovičová, Ing. Vojtech Blaško

Zástupca starostky: Libor Kollarovič
Poslanci: Anna Balažovičová, Bernardína Janigová, Ing. Mária Čechová, Jozef Rábara, Mária Balažovičová, Mária Krchnáková, Jozef Machala, Michal Fančovič, Vladimír Opálek, Ľubomír Kumančík, Ing. Vojtech Blaško