Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Dokument „ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bíňovce s výhľadom do roku 2024 (PHRSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bíňovce sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Bíňovce, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný.

Štruktúra dokumentu

ÚVOD
A. ANALYTICKÁ ČASŤ
A.I. ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA
A.I.1. Základná charakteristika obce
A.I.2. Prírodný a krajinný potenciál
A.I.3. Demografický potenciál
A.I.4. Trh práce
A.I.5. Ekonomický potenciál
A.I.6. Infraštruktúra a občianska vybavenosť
A.I.7. Domový a bytový fond
A.I.8. Kvalita životného prostredia
A.I.9. Kultúrna, športová a spolková činnosť
A.I.10. Analýza výsledkov hospodárenia miestnej samosprávy na ekonomický rozvoj obce
A.I.11. Analýza realizovaných opatrení

A.II. ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
A.III. ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA
B. STRATEGICKÁ ČASŤ
C. PROGRAMOVÁ ČASŤ
D. REALIZAČNÁ ČASŤ
E. FINANČNÁ ČASŤ
E.I. INDIKATÍVNY FINANČNÝ PLÁN PHSR
E.II. FINANČNÁ ČASŤ
ZÁVER
PRÍLOHY

Dokumentácia k programu HSR

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 3,8 MB.


PHSR (2)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bíňovce na roky 2015-2024
(3,6 MB - 21.04.2016 - 503x)
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bíňovce
(127,0 KB - 05.02.2011 - 444x)

Poznámka: Údaje uvedené v zátvorke pod názvom súboru: veľkosť-dátum pridania -počet zobrazení