Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úmrtie

Úmrtie doma
Je potrebné zavolať obhliadajúceho lekára (112), ktorý vykoná prehliadku zosnulého a následne vystaví “List o prehliadke zosnulého a štatistické hlásenie o úmrtí“.

Lekár v liste upresní ďalší postup:

 1. rozhodne či je potrebné vykonať pitvu
 2. umožní pochovať v zákonnej lehote
 3. umožní pochovanie výlučne spopolnením

Po ukončení prehliadky zosnulého ihneď zavolajte Pohrebnú službu

Úmrtie v nemocnici
Prí úmrtí počas hospitalizácie nemocničnom zariadení budete kontaktovaný personálom nemocnice, ktorý Vám poskytne informácie o úmrtí a mieste, kde sa zosnulý nachádza, príp. kde bol prevezený.
Vtedy treba zavolať Pohrebnú službu. Personál PS Vám poradí so zabezpečením všetkých potrebných náležitostí k vykonaniu poslednej rozlúčky.

Úmrtie nastalo pri dopravnej nehode

 1. Budete kontaktovaný políciou (povereným vyšetrovateľom)
  • vyšetrovateľ nariadi súdnu pitvu a zosnulý bude prevezený na pitvu
  • zosnulý bude po pitve uložený v chladiacom zariadení pohrebnej služby až do ukončenia vyšetrovania resp. kým prokurátor nevydá povolenie na pochovanie
 2. Kontaktujte vybranú pohrebnú službu

Úmrtie nastalo za neznámych okolností

 1. Zavolať lekára (pohotovosť)
 2. Zavolať políciu
 3. Tieto orgány určia ďalší postup na základe vyšetrovania
 4. Pozostalí objednajú ostatné služby so zabezpečením poslednej rozlúčky

Zápis úmrtia do matriky
Je potrebné predložiť:

 • listy o prehliadke zosnulého v troch vyhotoveniach (1x originál, 2x kópia) potvrdené prehliadajúcim aj ošetrujúcim lekárom
 • občiansky preukaz zosnulého
 • občiansky preukaz vybavujúcej osoby

Kde vybavím: Obecný úrad Bíňovce – matrika
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku


Prenájom hrobového miesta
Právo užívať hrobové miesto, teda výkop jamy, pochovanie zosnulého, stavebné úpravy – vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Bez platnej uzavretej nájomnej zmluvy, resp. uhradeného nájomného nie je možné akékoľvek zasahovanie do hrobového miesta, teda ani pochovanie zosnulého.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz nájomcu hrobového miesta

Kde vybavím: Obecný úrad Bíňovce
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku za zmluvu, poplatok za hrobové miesto v zmysle sadzobníka