Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dane

Ako zaplatiť daň / poplatok
Akékoľvek platby daní, alebo poplatkov sú možné nasledujúcimi spôsobmi:

Úhrada v hotovosti

 • platba na obecnom úrade v stránkových dňoch

Úhrada prevodom na účet

 • platobné údaje (č.účtu/var.symbol/konšt.symbol/suma) sú uvedené na rozhodnutí k príslušnej dani/poplatku. Pokiaľ sa uhrádza iný poplatok, ktorý nemá stanovený variabilný symbol, platbu dohodnúť na obecnom úrade. Platobné údaje sú uvedené aj v rubrike Kontakt na našej stránke.

Prehľad úhrad

 • daň z nehnuteľnosti
 • daň za psa
 • daň za verejné priestranstvo
 • daň z ubytovania
 • miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • poplatok za rozhlas
 • poplatok za hrobové miesto
 • poplatok za povolenie na drobnú stavbu
 • poplatok za povolenie na výrub stromov
 • poplatok za opatrovateľskú službu a všetky možné poplatky.

Daň z nehnuteľnosti
Podanie priznania k dani z nehnuteľností
Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára.
Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Občan, u ktorého nastala zmena, napr. predal rodinný dom, pristavil stavbu na pozemku, prerobil podkrovie, postavil hospodársku budovu alebo garáž, kúpil rodinný dom, zdedil nehnuteľnosť alebo nastala zmena majiteľa nehnuteľnosti je povinný do konca januára podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Potrebné doklady:

 • výpis listu vlastníctva
 • občiansky preukaz

Tlačivá – priznanie k dani z nehnuteľnosti – sú k dispozícii na obecnom úrade, a je ich povinný vypísať a podpísať vlastník nehnuteľnosti.

Taktiež sa vypisujú tlačivá – druh priznania – čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie a dodatočné priznanie.

Kde vybavím: Obecný úrad Bíňovce
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku


Daň za psa
Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „zákon”). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Daň za psa je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec (správca dane). Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení najmä sadzbu dane, prípadne viacero sadzieb v závislosti od jednotlivých kategórií predmetu dane, napr. veľkosti psa, alebo stanoví podmienky oslobodenia alebo zníženia dane.

Kto je povinný platiť daň za psa?
Vlastník psa staršieho ako 6 mesiacov. V prípade, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní, daň za psa uhrádza držiteľ psa.

Daň nie je povinný platiť vlastník, resp. držiteľ psa, ktorý je:

 • chovaný na vedecké a výskumné účely,
 • umiestnený v útulku zvierat,
 • pes, ktorý má špeciálny výcvik a vlastní ho alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Kto je správcom dane a čo správca dane ustanovuje?
Správu dane za psa vykonáva obec. Správca dane každoročne k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia vyrubuje daň. Obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení ustanoví najmä sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií spojených s predmetom dane (napr. veľkosť psa, či je pes chovaný v byte, alebo v dome a pod.), prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého vlastníka, resp. držiteľa psa. Základom dane je počet psov.

Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou). Zánik daňovej povinnosti sa viaže k poslednému dňu mesiaca, v ktorom ste prestali byť vlastníkom alebo držiteľom psa.

Kedy a akým spôsobom je potrebné podať daňové priznanie?
Ako vlastník, resp. držiteľ psa máte povinnosť podať daňové priznanie na predpísanom tlačive do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. V prípade, že u vás (daňovníka) vznikne alebo zanikne daňová povinnosť po podaní daňového priznania (napr. kúpa ďalšieho psa, úmrtie psa), ste ako daňovník povinní podať do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti čiastkové daňové priznanie príslušnému správcovi dane (podáva sa na rovnakom tlačive). V čiastkovom priznaní sa uvádzajú iba zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu. Ak však u vás nenastanú žiadne zmeny po podaní daňového priznania, v ďalších zdaňovacích obdobiach daňové priznanie nepodávate.

Ako platiť daň?
Príslušná obec na základe podaného daňového priznania vyrubí daň, ktorá je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
V prípade, že daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť dane, začínajúc mesiacom, v ktorom daňová povinnosť vznikla až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Sankcie
V prípade, že si povinnosť podať riadene a včas daňové priznanie nesplníte, hrozí vám pokuta. Obec uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie však menej ako 5 eur a najviac 3 000 eur.

Kde vybavím: Obecný úrad Bíňovce
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku (podanie daňového priznania, vystavenie potvrdenia)


Daň za TKO
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „zákon”). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Miestny poplatok ukladá mesto alebo obec (správca dane) a je príjmom jeho rozpočtu.

Za čo sa platí poplatok?
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Komunálne odpady sú:

 • odpady z domácnosti vznikajúce na území obce okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa;
 • odpady z nehnuteľností slúžiace fyzickým osobám na rekreáciu (záhrady, chaty, chalupy), na parkovanie, alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti (garáže, garážové stojiská a parkovacie stojiská);
 • odpady vznikajúce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

Drobný stavebný odpad je:

 • odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m³ ročne od jednej fyzickej osoby.

Kto je povinný platiť poplatok?

 1. Poplatníkom (osobou, ktorá je povinná platiť poplatok) je:
 2. Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť.
 3. Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce.
 4. Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce.

Ak žije viacero osôb v spoločnej domácnosti, môže poplatkovú povinnosť prevziať na seba jeden z nich. Túto povinnosť nesmie plniť alebo za iného prevziať osoba, ktorá sa dlhodobo zdržuje v zahraničí alebo je nezvestná. V prípade, že poplatník je osobou, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, poplatkovú povinnosť za ňu plní buď zákonný zástupca, alebo ustanovený opatrovník.

Kedy vzniká a zaniká poplatková povinnosť?
Poplatková povinnosť podľa zákona vzniká dňom, keď nastane skutočnosť, ktorá je viazaná na poplatníka. Takouto skutočnosťou je nadobudnutie trvalého alebo prechodného pobytu v obci, nadobudnutie oprávnenia užívať nehnuteľnosť (napr. kúpa nehnuteľnosti) alebo užívanie nehnuteľnosti (napr. nájom bytu).

Oznamovacia povinnosť voči obci
Poplatník má voči obci oznamovaciu povinnosť. Je povinný obci oznámiť vznik, zánik poplatkovej povinnosti, prípadne zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku. Lehota na splnenie povinnosti je 30 dní a začína plynúť v deň, keď nastali skutočnosti rozhodujúce o vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti.

Vyrubenie poplatku a spôsob jeho platenia
Obec vyrubuje poplatok každoročne rozhodnutím (platobný výmer) na celé zdaňovacie obdobie. Takto vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Pomernú časť poplatku obec vyrubí v prípade, ak poplatníkovi vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia. Pri poplatníkoch, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, obec vyrubí poplatok ich zvolenému zástupcovi. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je možné splatiť aj formou splátok, pričom jednotlivé lehoty splátky určí obec v rozhodnutí, ktorým vyrubuje poplatok. Poplatník môže zaplatiť poplatok, ktorý bol určený v splátkach aj naraz, avšak v tomto prípade ho musí zaplatiť najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Výška poplatku
Výška je stanovená všeobecne záväzným nariadením obce, ktoré je zverejňované vždy na webovom sídle obce.

Kde vybavím: Obecný úrad Bíňovce
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: v zmysle VZN (vystavenie potvrdenia bez poplatku)