Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Stavby

Číslovanie stavieb (určenie súp. a orientačného čísla)
Na základe zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries a s ním súvisiacich legislatívnych zmien chceme obyvateľov informovať o nasledovných povinnostiach súvisiacich s označovaním stavieb súpisným číslom a orientačným číslom.

  1. Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného čísla a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy obec môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.
  2. Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, túto povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

Porušenie uvedených povinností môže byť v prípade právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov sankcionované pokutou až do výšky 6 638 EUR.

K žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla je potrebné priložiť:

  • Doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
  • Kolaudačné rozhodnutie, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie,
  • Zameranie adresného bodu (podľa zákona č. 125/2015 Z.z.),
  • Údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.

Tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, ktorý tiež zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady. Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Kde vybavím: Obecný úrad Bíňovce
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku