Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Narodenie

Príprava na nového člena rodiny so sebou prináša mnoho úradných povinností, ktoré je nutné vybaviť v čo možno najkratšom čase po narodení dieťaťa. Nutné administratívne úkony a informácie o možných príspevkoch od štátu, na ktoré majú rodičia nárok, nájdete v tomto článku.


Povinnosti pred narodením dieťaťa
Dôležité skutočnosti, ktoré je nutné vybaviť ešte pred nástupom na materskú dovolenku:

 • oboznámenie zamestnávateľa, prípadne úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o tehotenstve s priložením lekárskeho potvrdenia,
 • odovzdanie tlačiva potvrdeného od odborného lekára zamestnávateľovi, prípadne na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • oboznámenie zdravotnej poisťovne o nástupe na materskú dovolenku, (vykoná zamestnávateľ, v prípade nezamestnanej matky, oboznámi zdravotnú poisťovňu o tejto skutočnosti tehotná žena osobne),
 • vyhlásenie rodičov o určení otcovstva dieťaťa v prípade, že rodičia nie sú zosobášení.

Povinnosti po narodení dieťaťa
Vybavenie rodného listu na príslušnom matričnom úrade
Miesto narodenia dieťaťa je zároveň aj miestom príslušného matričného úradu, na ktorom je možné vybaviť rodný list dieťaťa. Narodenie dieťaťa matrike oznamuje lekár, prípadne rodič (narodenie doma) do 3 pracovných dní od narodenia dieťaťa. Pri prevzatí rodného listu je potrebné mať k dispozícii hlásenie o narodení dieťaťa, podpísať vyhlásenie o mene a priezvisku dieťaťa, pričom vydanie prvého originálu rodného listu je bezplatné.

Výber zdravotnej poisťovne a prihlásenie dieťaťa
Do 60 dní od narodenia dieťaťa je nutné prihlásiť dieťa vo vybranej zdravotnej poisťovni, do vypršania tejto lehoty je dieťa poistencom v poisťovni matky. Nezabudnite si so sebou vziať vyplnenú prihlášku poistenca, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu.

Výber pediatra a prihlásenie dieťaťa s prepúšťacou správou z pôrodnice
Detského lekára je potrebné mať vybraného už pri príchode do pôrodnice.

Prihlásenie dieťaťa k trvalému pobytu v ohlasovni pobytu do 3 dní od narodenia dieťaťa
Prihlásenie dieťaťa na ohlasovni pobytu nie je nutné vykonávať osobne, nakoľko príslušný matričný úrad je povinný ohlasovni pobytu nahlásiť narodenie Vášho dieťaťa, teda trvalý pobyt jeho matky, ktorý sa zároveň stáva aj jeho trvalým pobytom. Viac…

Zaslanie rodného listu dieťaťa Sociálnej poisťovni vo veci vyplácania materského príspevku
Žiadosť o materské vám vydá váš ošetrujúci gynekológ. Po narodení dieťaťa je matka povinná zaslať fotokópiu rodného listu dieťaťa Sociálnej poisťovni.

Návšteva úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo veci podania žiadosti o možné peňažné príspevky pre rodičov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zastrešuje niektoré elektronické služby umožňujúce zjednodušiť proces podávania žiadostí držiteľom občianskych preukazov s elektronickým čipom. V rámci týchto elektronických služieb je možné si podať žiadosť o:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok pre rodičov, ktorým sa narodili súčasne tri alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá,
 • prídavok na dieťa,
 • rodičovský príspevok,
 • príspevok na starostlivosť o dieťa.

Vybavenie cestovného dokladu dieťaťa
Zapísanie dieťaťa do pasu rodiča už dnes nie je možné. Myslite preto na to, aby malo vaše dieťa riadny cestovný doklad, ktorého vybavenie je od roku 2012 povinné už aj pre novorodencov.


Narodenie dieťaťa v cudzine – zápis do osobitnej matriky
Do osobitnej matriky sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali občanom SR v cudzine, teda aj narodenie dieťaťa v cudzine.
Tieto udalosti nahlási občan na príslušný matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu, ktorý zabezpečí zápis do osobitnej matriky. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín. Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.
Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list, úmrtný list, alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Potrebné doklady:

 • rodný list
 • platný doklad totožnosti

Kde vybavím: príslušný matričný úrad
Doba vybavenia: do 3 mesiacov
Poplatok: bez poplatku


Určenie otcovstva

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením. Prítomnosť oboch rodičov je nutná.

 • obaja rodičia predložia platný občiansky preukaz
 • rodné listy
 • ak je matka rozvedená viac ako 300 dní, tak predloží aj právoplatný rozsudok o rozvode
 • ak je vdova, úmrtný list bývalého manžel

Kde vybavím: príslušný matričný úrad
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku