1

Všetky dokumenty

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 75,5 MB.


OBECNÉ DOKUMENTY (15)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na I. polrok 2023
(84,5 KB - 22.11.2022 - 18x)
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na II. polrok 2022
(83,0 KB - 31.05.2022 - 44x)
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na I. polrok 2022
(82,8 KB - 07.12.2021 - 30x)
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na II. polrok 2021
(86,8 KB - 18.06.2021 - 35x)
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na I. polrok 2021
(82,5 KB - 08.12.2020 - 77x)
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na II. polrok 2020
(346,6 KB - 26.06.2020 - 92x)
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na I. polrok 2020
(85,1 KB - 05.12.2019 - 105x)
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na II. polrok 2019
(78,9 KB - 28.06.2019 - 106x)
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na I. polrok 2019
(83,4 KB - 04.12.2018 - 175x)
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na II. polrok 2018
(110,9 KB - 13.06.2018 - 156x)
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na I. polrok 2018
(114,1 KB - 13.12.2017 - 139x)
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
(114,6 KB - 21.06.2017 - 211x)
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
(32,5 KB - 15.12.2016 - 254x)
Poriadok odmeňovania poslancov (Dodatok)
(24,0 KB - 19.05.2013 - 190x)
Štatút obce Bíňovce
(110,0 KB - 19.12.2011 - 296x)

ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (47)

VZN č. 4/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienkach úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bíňovce
(106,6 KB - 14.12.2022 - 29x)
VZN č. 3/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach
(83,2 KB - 14.12.2022 - 20x)
VZN Obce Bíňovce č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
(90,1 KB - 22.11.2022 - 12x)
VZN Obce Bíňovce č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce.
(126,4 KB - 22.11.2022 - 12x)
VZN Obce Bíňovce č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
(345,9 KB - 07.12.2021 - 35x)
VZN Obce Bíňovce č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
(353,5 KB - 07.12.2021 - 33x)
VZN Obce Bíňovce č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce.
(134,9 KB - 08.12.2020 - 129x)
VZN Obce Bíňovce č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce.
(132,3 KB - 05.12.2019 - 187x)
VZN Obce Bíňovce č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Bíňovce
(73,2 KB - 28.06.2019 - 209x)
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Bíňovce
(871,7 KB - 13.06.2018 - 238x)
VZN Obce Bíňovce č. 4/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Bíňovce
(213,8 KB - 13.12.2017 - 216x)
VZN Obce Bíňovce č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce.
(219,0 KB - 13.12.2017 - 210x)
VZN Obce Bíňovce č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Bíňovce
(122,5 KB - 15.09.2017 - 251x)
VZN Obce Bíňovce č. 1/2017 o poskytovaní dotácií a finančného príspevku z rozpočtu obce
(665,1 KB - 21.06.2017 - 649x)
VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplaktu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
(90,5 KB - 09.12.2016 - 310x)
VZN č. 2/2016 o vodení a držaní psov v obci Bíňovce
(53,0 KB - 09.12.2016 - 216x)
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bíňovce
(206,5 KB - 15.06.2016 - 414x)
VZN č. 3/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bíňovce
(46,0 KB - 11.12.2015 - 320x)
VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
(92,5 KB - 11.12.2015 - 323x)
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Bíňovce.
(33,0 KB - 22.09.2015 - 251x)
VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Bíňovce.
(77,5 KB - 19.05.2015 - 214x)
Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Bíňovce.
(25,0 KB - 18.11.2014 - 207x)
Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Bíňovce.
(29,5 KB - 06.11.2014 - 237x)
VZN č. 1/2014 ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie voleb. plagátov v obci Bíňovce počas volebnej kampane do EP, na prezidenta SR, do NR SR TTSK, orgánov samosprávy obce a pri konaní referenda
(37,0 KB - 11.03.2014 - 253x)
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Bíňovce
(24,5 KB - 12.12.2013 - 237x)
Dodatok č.2 k VZN č.2/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Bíňovce
(30,5 KB - 09.09.2013 - 161x)
VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Bíňovce
(42,0 KB - 09.05.2013 - 202x)
VZN č. 3/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Bíňovce
(112,0 KB - 10.12.2012 - 235x)
VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
(106,0 KB - 10.12.2012 - 146x)
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Bíňovce
(24,5 KB - 07.12.2012 - 168x)
VZN č. č.4/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Bíňovce
(54,5 KB - 19.12.2011 - 162x)