1

Pozvánka na zasadnutie OZ 13.05.2020

V zmysle par. 12, odst. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach, ktoré sa bude konať dňa 13.05.2020  / streda / o 18.00 hodine v Klube mládeže v Bíňovciach.

Vzhľadom k vydanému opatreniu UVZ SR č.: OLP1335412020 z 20.4..2020 bude zasadnutie neverejné, prítomní poslanci s povinnosťou použitia ochranného rúška.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesenia s posledného zasadnutia OZ
 5. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za  rok 2019
 6. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za  ¼ rok 2020
 7. Rozpočtové opatrenia
 8. Prejednanie podaného  Oznámenia funkcii, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov   podľa  čl.7 ods.5 ústavného zákona NR SR č.357/2004 Z.z. 5 ústavného zákona NR SR č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
 9. Žiadosti o prenájom obecných priestorov
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Uznesenie
 13. Záver

Pozvánka